• Zavolajte nám: 037 / 64 22 517
  • Email: info@drug-store.sk
  • Často kladené otázky

Všeobecné obchodné podmienky

( ďalej len "VOP" ) 

I.Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len "VOP" ) upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a prevádzkujúcim svoj obchod na nižšie uvedenej internetovej adrese ako predávajúcim na strane jednej ( ďalej len " predávajúci " ) a fyzickou osobou spotrebiteľom , ako kupujúcim na strane druhej ( ďalej len " kupujúci " ) , a to prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný prostredníctvom webového rozhrania ( ďalej len " webové rozhranie " ) .

Prevádzkovateľ internetového výdaja tj. Predávajúcim je:

Lekáreň POLYGÓNIA s.r.o.

IČO : 46848851

Adresa: Coboriho 1, 94901 Nitra

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 32718/N. 

Vedúci lekárnik: PharmDr. Jana Kováčiková

PZS kód lekárne : P81696160301

Telefón : +421 37 6422517

E - mail : lekaren.polygonia@gmail.com, info@ drug-store.sk

Adresa internetového obchodu predávajúceho: www.drug-store.sk (ďalej len " internetový obchod "). 

1.2 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim, za účelom nákupu výrobkov, určených pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre samotnú fyzickú osobu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti.

1.3 Kupujúci berie na vedomie, že v rámci internetového obchodu sú okrem iného ponúkané aj lieky, ktoré sú určené iba fyzickým osobám a nie sú určené pre podnikateľský nákup liečiv či nákup liečiv právnickou osobou. Objednávka na jednu osobu a jeden deň je obmedzená počtom 10 balení .

1.4 Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, tj predávajúceho a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len "kúpna zmluva").

1.5 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP a/alebo v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40 / 1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a zákonom č.250/2007 Z.z.., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov .

1.6 V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy s tým, že VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.7 Kupujúci berie na vedomie, že na účely úpravy jeho vzťahu k predávajúcemu sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu . Predávajúci je oprávnený znenie VOP meniť či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP .

II. Kúpna zmluva - všeobecné ustanovenia

2.1 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, pričom v niektorých prípadoch môže ísť o internetový výdaj liekov špecifikovaných v ust § 22 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. , (ďalej len "zákon o liekoch ") , tj. liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a/alebo zdravotníckych pomôcok v zmysle § 22 ods. 2 (b) zákona o liekoch (v ďalšom texte ako „zdravotnícke pomôcky“). Pod tovarom sa rozumejú taktiež zdravotnícke potreby, potravinové doplnky a kozmetika a spolu s liekmi, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, zdravotníckymi pomôckami sa spoločne označujú pre účely týchto VOP ďalej len ako "tovar". Prostredníctvom internetového obchodu nemožno zakúpiť lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis. Lieky s obsahom drogového prekurzora, môžu byť vydané prostredníctvom internetového obchodu len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.

2.2 Internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia nasledujúcich informácií :

a) názov produktu

b) fotografia produktu; môžu byť pritom použité aj fotografie , ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe od balení produktu; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky;

c) špecifikácia produktu podľa jeho povahy;

d) cena produktu - je vždy uvedená ako cena konečná vrátane DPH, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi, ak nie je v ponuke uvedené inak, pričom ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní; 

e) povinné informácie podľa zákona č 362/2011 Z. z., zákon o liekoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z.z

2.3 Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru . Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky .

2.5 Nákup tovaru môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania na základe registrácie do webového rozhrania alebo priamo bez registrácie. S registráciou je spojené členstvo vo vernostnom klube nazvanom Drug-Store Bonus card, založenom na udeľovanie bodov registrovaným zákazníkov za každý nákup. Pomocou udelených bodov je kupujúci oprávnený čerpať výhody a bonusy v podobe zliav na ďalšie nákupy.

2.6 Za účelom registrácie je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať vždy pri ich zmene. Užívateľský účet každého kupujúceho je chránený užívateľským menom a heslom. Predávajúci si vyhradzuje právo užívateľský účet zrušiť kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Registráciou kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a obchodných oznámení na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.7 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho , popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. 

III.Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Na účely objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní . Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o :

a ) objednávanom tovare, ktorý kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania ,

b ) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

c ) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

( ďalej spoločne len ako " objednávka " ) .

3.2 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke ( ďalej len " elektronická adresa kupujúceho " ) .

3.3 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky ( množstvo tovaru , výška kúpnej ceny , predpokladané náklady na dopravu ) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky ( napríklad písomne alebo telefonicky ) pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

3.4 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim (akceptáciou) , pričom v prípade platby ceny za tovar v hotovosti v prevádzke predávajúceho podľa čl 4.1 a ) VOP dôjde k prijatiu objednávky okamihom zaplatenia kúpnej ceny .

3.5 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z VOP.

3.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.7. Kontaktné údaje prevádzkovateľa Internetového výdaja sú:

a) Pevná linka pre zákazníkov - 037/6422517 dostupná každý pracovný deň v čase od 8:00 hod do 16:00 hod.

b) email: info@drug-store.sk

IV. Cena

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi :

a) v hotovosti v prevádzke predávajúceho uvedenej v rámci objednávkového formulára tam, kde predávajúci umožňuje osobný odber

b) bezhotovostne prevodom na bankový účet, ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu v rámci procesu objednávky (ďalej len " účet predávajúceho ")

c) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému

d) bezhotovostne platobnou kartou online

e) dobierkou tam, kde predávajúci umožňuje dopravu tovaru prostredníctvom oprávneného prepravcu.

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške . Ak nie je uvedené vyslovene inak , kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 48 hodín od odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade , keď kúpna cena nie je pripísaná v tejto lehote na jeho účet.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby , ktorý je oznámený kupujúcemu v rámci procesu objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet podľa bodu 4.1 b)  

4.6 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi , vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty.

4.8 Tovar zostáva do úplného zaplatenia ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru a riadneho prevzatia tovaru, majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

V. Dodanie

5.1 Predávajúci sa zaväzuje vydať tovar kupujúcemu v nasledujúcich lehotách :

a) v prípade platby v hotovosti sa predávajúci zaväzuje vydať tovar kupujúcemu kedykoľvek po prijatí objednávky kupujúceho v prevádzkarni predávajúceho v priebehu bežnej pracovnej doby , ktorá je uvedená v rámci informácií o predávajúcom  v objednávkovom rozhraní ,

b) v prípade platby bezhotovostným spôsobom , tj prevodom na účet alebo prostredníctvom platobného systému alebo platobnou kartou , sa predávajúci zaväzuje vydať tovar kupujúcemu v prevádzke predávajúceho , a to kedykoľvek v priebehu bežnej pracovnej doby , ktorá je uvedená v rámci informácií o predávajúcom v objednávkovom rozhraní , najskôr však po tom , čo bude kupujúcemu doručené oznámenie predávajúceho o prijatí ceny za tovar podľa článku 3.4 VOP ,

c) v prípade platby bezhotovostným spôsobom a zároveň v prípade , že tovar je doručovaný kupujúcemu prostredníctvom dopravcu , sa predávajúci zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v lehote najviac 48 hodín od prijatia úplnej úhrady ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru tak, aby sa zabezpečilo jeho dodanie kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia úhrady, alebo kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia objednávky  oznámiť, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať. V prípade, že nedôjde v tomto odseku k vyššie uvedenej úhrade v lehote do 3 dní od prijatia objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 5.2 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru , najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky. Prípadné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim, nesie kupujúci .

VI. Odstúpenie

6.1 V súlade s ustanovením Zákon 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu prevádzky predávajúceho ( bod 1.1 VOP )

6.2 V prípade liekov predávajúci zaistí priebeh odstúpenia od zmluvy takým spôsobom, aby nevznikli náklady na strane kupujúceho.

6.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší s tým, že kupujúci musí tovar vrátiť bez zbytočného odkladu predávajúcemu po odoslaní odstúpenia od zmluvy . Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a , ak je to možné  v pôvodnom obale .

6.4 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal.

V prípade lieku, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a liek vrátiť do siedmich (7) dní odo dňa jeho prevzatia, iba ak ide o:

6.4.1 liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

6.4.2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

6.4.3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

6.4.4. poškodený vnútorný obal lieku,

6.4.5.   liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,

6.4.6. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

6.5. V prípade zdravotníckej pomôcky, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a zdravotnícku pomôcku vrátiť do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia zdravotníckej pomôcky, iba ak ide o:

6.5.1. poškodenú zdravotnícku pomôcku,

6.5.2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

6.5.3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

6.5.4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

6.5.5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v slovenskom jazyku.

6.5.6. Vrátené lieky alebo zdravotnícke pomôcky podľa ods. 6.4 a 6.5. týchto VOP, bude kupujúcemu vrátená cena, ktorá bola za dotknutý liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatená zo strany kupujúceho, vrátane nákladov na doručenie zásielky. Ak sa nejedná o vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky kupujúcim z dôvodov uvedených v ods.  6.4 a 6.5 týchto VOP (t. j. § 6 ods. 1 a 2 Vyhlášky o internetovom výdaji liekov) je predávajúci povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho liek alebo zdravotnícku pomôcku. Ak bolo vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky uskutočnené z dôvodov uvedených v ods. 6.4 a 6.5. týchto VOP, vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa považuje za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku alebo zdravotníckej pomôcke.

VII. Informačná služba, nežiaduce účinky

7.1 Predávajúci má v rámci svojich internetových stránok zriadenú zákonom požadovanú informačnú službu, ktorá slúži na poskytovanie poradenstva o liekoch, ich kvality a bezpečnosti a zhromažďovanie hlásení o nežiaducich účinkoch . Kontakty na informačnú službu predávajúceho sú uvedené v rámci internetového obchodu a sú uvedené aj v rámci objednávky , ktorej kópia je zasielaná na elektronickú adresu kupujúceho  

7.2 V prípade choroby alebo zdravotných ťažkostí sa obráťte na svojho lekára.

7.3 Kupujúcemu sa u liekov dôrazne odporúča starostlivo čítať písomné informácie a zoznámiť sa so spôsobom užívania daného lieku. 

VIII. Záruka, zodpovednosť za vady

8.1 Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená dlhšia záručná doba, je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne doporučeným listom alebo elektronicky na emailovú adresu predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru .

8.2 V prípade reklamácie liekov zabezpečuje predávajúci reklamáciu takým spôsobom, aby na strane kupujúceho nevznikli náklady spojené s vrátením lieku (poštovné a balné). V prípade zaslania prípravku k reklamácii poštou bude predávajúci náklady na poštovné kupujúcemu kompenzovať. Pred uplatnením reklamácie formou odoslania lieku sa odporúča najprv kontaktovať predávajúceho na elektronickej adrese a dohodnúť si priebeh reklamácie tak, aby sa minimalizovali náklady na oboch stranách, keď najmä v prípade liekov nemusí predávajúci zaslanie prípravku pre reklamáciu vyžadovať.

8.3 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä , že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim , výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

8.4 V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný , môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí , ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

8.5 V prípade tovaru zakúpeného podnikateľom sa takýto zmluvný vzťah spravuje zákonom 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom (tam, kde je to možné - nie je u liekov). V takomto prípade sa záruka neposkytuje a kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovení týchto VOP.

8.6. Zasielané produkty doplnkovej výživy, vitamíny a minerály majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej exspiračnej doby Držiteľ povolenia kontaktuje Kupujúceho telefonicky resp. e-mailom a tovar odosiela len so súhlasom Kupujúceho.

Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Držiteľa povolenia v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len "Oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Objednávateľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý  je zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia v sekcii ZÁKAZNÍCKY SERVIS/Formuláre.

IX. Odstúpenie od zmluvy pri doplnkovom sortimente

Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Držiteľa povolenia v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len "Oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Objednávateľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý  je zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia v sekcii ZÁKAZNÍCKY SERVIS/Formuláre.

IX. Alternatívne riešenie sporu.

9.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@drug-store.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

9.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

9.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

X. Hodnotiace formuláre 

10.1 Kupujúcemu sú zasielané hodnotiace dotazníky od tretích strán (porovnávacie portály - heureka.sk, najnakup.sk, pricemania.sk), v rámci ktorýchkupujúci vyjadrí svoju spokojnosť s nákupom.

XI. Orgánmi dozoru pre Internetový výdaj sú nasledovné inštitúcie:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Adresa : Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26

Tel : 421-2-50 70 11 11

e - mail : sukl@sukl.sk

www : http://www.sukl.sk

a

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 94901 Nitra

XII. Formulár na odstúpenie od zmluvy, v prípade potreby si prosím kliknite na nasledujúci odkaz:

Formulár na odstúpenie od zmluvy (PDF dokument)

XIII. Záverečné ustanovenia

 

12.1. Tieto VOP sú platné a účinné dňom 1.12.2015

12.2. Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť.

12.3. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených VOP riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky , najmä zákonom č 40 / 1964 Zb ., Občianskym zákonníkom , a Zákonom o lieku.