• Zavolajte nám: 037 / 64 22 517
  • Email: info@drug-store.sk
  • Často kladené otázky

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV

Na základe nariadenia EÚ 2016/679 čl. 13

Prevádzkovateľ: Lekáreň POLYGÓNIA s.r.o.

Meno: Lekáreň POLYGÓNIA – www.drug-store.sk

Sídlo: Coboriho 1, Nitra 94901

Kontakt: 037/ 64 22 517

Zodpovedná osoba: PharmDr. Jana Kováčiková

Prevádzkovateľ na základe nariadenia EÚ 2016/679 oznamuje svojim zákazníkom, že získava a uchováva osobné údaje popísané v tomto dokumente.

Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska (resp. adresa na doručenie zásielky), kontaktná e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo

Účel spracúvania: plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa ako predávajúceho (dodávateľa) voči dotknutej osobe ako kupujúcemu (odberateľovi) a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov

Právny základ spracúvania: kúpna zmluva uzatvorená medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou v rámci elektronického obchodu a rokovania o uzatvorení zmluvy

Doba uchovávania: doba nevyhnutná na výkon práv a plnenie povinností prevádzkovateľa z kúpnej zmluvy a plnenie povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov a následne povinnosti archivácie.

Ďalej oznamuje svojim zákazníkom, že pre zabezpečenie služieb svojim zákazníkom získané údaje poskytuje tretím osobám (pošta, kuriérska spoločnosť, účtovník) na základe sprostredkovateľskej zmluvy. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos získaných údajov do tretích krajín.

Informačný systém prevádzkovateľa o zákazníkoch prevádzkovateľa uchováva nasledovné kategórie osobných údajov: meno, priezvisko a titul, číslo účtu, kontakty /telefón, email a pod.../, kontaktné adresy, IP adresa fyzických osôb, ktoré sú zákazníkmi prevádzkovateľa, alebo kontaktných osôb právnických osôb, ktoré sú zákazníkmi prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ uchováva tieto údaje na základe Nariadenia EÚ 2016/679 čl. 6 ods. 1 písm. b pre možnosť naplnenia zmluvných a predzmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a jeho zákazníkom a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

Vernostný program Na základe písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov (Článok 6 ods. 1 písm. c GDPR) prevádzkovateľ uchováva osobné údaje členov vernostného programu v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko a titul, kontaktná adresa, kontakty /telefón, email /. Údaje sa uchovávajú za účelom poskytnutia výhod vyplývajúcich z členstva vo vernostnom programe prevádzkovateľa po dobu členstva v tomto programe alebo do odvolania poskytnutého súhlasu.

Práva dotknutých osôb (pacientov) podľa nariadenia EÚ 2016/679:

  • Právo požadovať od poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby- Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o informácie ohľadom typu a rozsahu uchovávaných osobných údajov o pacientovi. Dotknutá osoba má tiež právo získať výpis osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ o nej uchováva. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

  • Právo na opravu osobných údajov – Dotknutá osoba má právo požadovať opravu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva. Tento má povinosť ich bezodkladne opraviť – pokiaľ je to technicky možné. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

  • Právo na vymazanie osobných údajov – Dotknutá osoba má právo na zabudnutie – vymazanie osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ uchováva. Toto právo sa nevzťahuje na údaje, ktoré prevádzkovateľ uchováva na základe zákonnej povinnosti. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – v prípade, že spracúvanie údajov je protizákonné alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov má dotknutá osoba právo žiadať obmedzenie spracúvania takýchto údajov. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

  • Právo namietať spracúvanie osobných údajov – Dotknutá osoba má právo namietať spracovanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa.

 

  • Právo na prenosnosť osobných údajov – dotknutá osoba má právo na prenosnosť svojich údajov k inému prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ ich tak musí poskytnúť dotknutej osobe v štruktúrovanom a bežne používanom formáte. Dotknutá osoba má následne právo tieto údaje preniesť k inému prevádzkovateľovi. Priamy prenos od jedného prevádzkovateľa k druhému nie je technicky možný. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

  • Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov – Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý poskytla prevádzkovateľovi. Toto odvolanie musí byť vykonané písomne. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ oboznamuje dotknuté osoby s tým, že súčasťou prevádzky internetovej stránky sú služby tretích osôb Google Analytics a Google Search console slúžiace prevádzkovateľovi na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom internetovej stránky, vo vzťahu ku ktorým prevádzkovateľ nezhromažďuje a neuchováva osobné údaje.

Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej adresy: info@drug-store.sk dotknutej osobe na základe jej žiadosti:

- poskytne podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom a prípadnými sprostredkovateľmi;

- poskytne informáciu o rozsahu spracúvaných údajov o dotknutej osobe a umožní mu prístup k týmto údajom;

- vyhovie uplatnenému právu dotknutej osoby na opravu osobných údajov, na ich prenosnosť a na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania v rozsahu, v akom to bude zlučiteľné s účelom ich spracúvania.

Ochrana osobných údajov

 

1. Spracovanie osobných údajov predávajúcim

Predávajúci spoločnosť lekáreň POLYGÓNIA s.r.o. so sídlom Coboriho 1, 94901 Nitra, IČO: 46848851, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 3271/N  ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) (ďalej len „predávajúci“) spolu so sprostredkovateľmi vymedzenými v článku 4 tohto dokumentu „Ochrana osobných údajov“ bude spracúvať Vaše osobné údaje nasledovne:

 

1.1. Internetový predaj (e-shop):
Pri nákupe prostredníctvom e-shopu www.drug-store.sk bude predávajúci spracúvať Vaše údaje (ust. § 10 ods. 3 písm. b) ZnOOÚ) v rozsahu: titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru vrátane PSČ, adresa na vystavenie faktúry vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mail v IS Internetový predaj (e-shop), IS Účtovníctvo a IS Logistika predávajúceho.
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, zúčtovania kúpnej ceny, vystavenia faktúry v nadväznosti na uzavretie kúpnej zmluvy, Vášho kontaktovania v záujme vybavenia, prípadnej úpravy a doručenia objednávky, a to najviac po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu www.drug-store.sk.


1.2. Newsletter
Zaškrtnutím poľa „súhlasím so zasielaním informačných emailov“ dobrovoľne udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (ust. § 11 ZnOOÚ) v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry, telefónne číslo, e-mail v IS Marketing predávajúceho.
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom zasielania marketingových ponúk, newsletter, informácií o produktoch a produktových novinkách e-shopu www.drug-store.sk, a to najviac po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu alebo po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu drug-store.sk, podľa toho čo nastalo neskôr.


1.3. Vernostný program
Registráciou v e-shope drug-store.sk a nákupom produktov zaradených do vernostného programu dobrovoľne udeľujete predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov (ust. § 11 ZnOOÚ) rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry, telefónne číslo, e-mail v IS Vernostný program predávajúceho.
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom poskytovania zliav a bonusov spojených s Vaším nákupom prostredníctvom e-shopudrug-store.sk, a to najviac po dobu piatich rokov od Vášho posledného nákupu. 
 
1.4. Spotrebiteľské súťaže
Súťažiaci zaslaním fotografie alebo vyplnením súťažného formulára dobrovoľne udeľuje súhlas (ust. § 11 ZnOOÚ) na to, aby predávajúci spracúval osobné údaje súťažiaceho v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail, fotografia v IS Spotrebiteľské súťaže predávajúceho.
 
V prípade, že sú na zaslanej súťažnej fotografii vyobrazené iné osoby ako samotný súťažiaci, súťažiaci vyhlasuje, že disponuje súhlasom dotknutých osôb vyobrazených na zaslaných fotografiách na spracovanie osobných údajov v IS spotrebiteľské súťaže predávajúceho.
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom za účelom účasti súťažiaceho na spotrebiteľskej súťaži, evidencie účastníkov spotrebiteľskej súťaže, vyhodnotenia víťazov a distribúcie výhier víťazom spotrebiteľskej súťaže. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najviac po dobu piatich rokov od ukončenia súťaže.

2. Vyhlásenia predávajúceho

 Predávajúci týmto vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 ZnOOÚ bude:

- získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel,

- spracúvať len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,

- spracúvať a využívať osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; nebude združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,

- spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje bude blokovať a bez zbytočného odkladu ich opraví alebo doplní; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, zreteľne označí a bez zbytočného odkladu ich zlikviduje,

- spracúvať osobné údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,

- spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu, a

- zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

3. Poučenie o Vašich právach

Vami udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením písomného oznámenia predávajúcemu. Z oznámenie musí byť jasné kto ho podáva, komu je určený a akých osobných údajov sa týka, prípadne v akej dobe po doručení oznámenia je odvolanie súhlasu účinné.  Ďalšie Vaše práva týkajúce sa nakladania s Vašimi osobnými údajmi (napr. právo na informácie o tom aké Vaše osobné údaje sú predmetom spracovania, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov) nájdete v § 28 až 30 ZnOOÚ.  V prípade záujmu o detailnejšie informácie o Vašich právach v súlade so ZnOOÚ nás kontaktujte alebo navštívte nasledovnú stránku:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/122/20140415#hlava-stvrta

4. Sprostredkovatelia

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely uvedené v článku 1 tohto dokumentu prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

4.1 Spoločnosti zabezpečujúce technické riešenie internetovej lekárne:

EWORKS.sk s.r.o.

Adresa: Párovská 22/2, 949 01 Nitra

IČO: 46 483 608
DIČ: 282 000 7146

- Prevádzkovateľ lekárenského informačného systému:

NRSYS s.r.o.
Akademická 12
949 01 NITRA
tel.: +421 37 6541 541

- Spoločnosť zabezpečujúca účtovnícke služby:
AFC- EKONOMICKÁ KANCELÁRIA, Coboriho 1, 94901 Nitra

IČO: 37648811

- Kuriérska spoločnosť:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
IČO: 36 624 942